Jak žít radostně? Věřme, že život nám byl dán pro radost. Přestává-li radost, hledejme, v čem jsme se zmýlili.

— Orientální přísloví

Věříme ve…

věkově smíšené kolektivy

 • Jsou v procesu vzdělávání přirozené a prospěšné, protože zastoupení různých věků v jedné skupině umožňuje dětem učit se vzájemně od sebe, a to jak v oblasti znalostní, tak vztahové a sociální.
 • V mnoha činnostech propojujeme děti napříč věkovými kategoriemi. Vytváříme podmínky pro spolupráci a tvorbu vazeb v rámci celé školy, tak jak je běžné v životě mimo školu.
 • Základní rozdělení studijních skupin je: 1-3, 4-5, 6-7, 8-9.

respektující a partnerský přístup k dětem

 • Dospělý je partnerem, průvodcem a inspirátorem. Není “tím, kdo ví”, ale tím, který pootevírá dveře k poznávání, a to nejen dětem, ale i sobě.
 • Vede dítě k samostatnosti a nezávislosti.
 • Základním principem je přístup podle systému Respektovat a být respektován.

celistvost světa

 • Svět je jenom jeden, proto se snažíme ve výuce zachovávat logické celky a dělit je co nejméně na jednotlivé školní předměty.
 • Více než o vštěpení izolovaných učebnicových znalostí se u dětí snažíme o osvojení kompetencí, které je připraví na proměnlivý svět budoucnosti, nové výzvy i nová povolání.

prospěšnost venkovního prostředí a volnost pohybu ve třídě

 • Pobyt venku napomáhá procesu učení a je nedílnou součástí procesu vzdělávání.
 • Volnost pohybu je přirozenou potřebou. Jen minimum činností je nezbytné provozovat vsedě v lavicích.  Jak jen to jde, umožňujeme volnost pohybu i ve třídě.
 • Minimálně jeden celý den v týdnu jsme venku, ať již v přírodě či ve městě (na výstavách a exkurzích).
 • Venkovní prostředí využíváme v kratších blocích i v ostatních dnech.

prospěšnost dokončování činností a respektování biorytmů

 • Pracovní čas je rozvržen do bloků po devadesáti minutách se střídavou intenzitou práce dle volby dítěte.
 • Uděláme přestávku nebo změníme prostředí či charakter činnosti, pokud zaznamenáme „hromadnou“ únavu, což vnímáme jako lepší schéma než pevně daných 45 minut a rušivé zvonění uprostřed činnosti.
 • Vedeme děti k dokončování započaté práce.

přirozený způsobu vzdělávání a vnitřní motivaci

 • Děti mají přirozeně danou potřebu se vyvíjet a vzdělávat. Učíme se převážně nápodobou. Snažíme se využívat tohoto procesu i ve škole a co nejméně ho narušovat vnějšími vlivy.
 • Klíčový je vlastní prožitek a aktivita dětí v hodinách

nepřímé vzdělávání

 • Průvodce je nejvíce aktivní před hodinou. Připravuje prostředí, pomůcky a chystá činnosti.
 • Během výuky ukáže možnosti a inspiruje k práci, pak již jen podporuje děti a na jejich podnět pomáhá.
 • Nepředkládáme hotová řešení. Děti si samy témata a informace objeví, dohledají a zjistí, my je jenom provázíme.
 • Využíváme pomůcky a připravené prostředí.
 • Vzdělávání probíhá ve velké míře mezi dětmi navzájem.

individualizaci vzdělávání

 • Podporujeme individuální práci dětí, tedy stav, kdy každý pracuje na vybrané aktivitě. Děti se věnují tomu, co je právě zajímá, samy nebo ve spontánně vytvořených dvojicích i skupinkách.
 • Rozvíjíme talenty dětí. Rozvoj našich silných stránek podporuje i rozvoj těch slabších.
 • Netrváme na jedné metodě pro všechny. Každý jsme jiný a vyhovuje nám něco jiného. Nabízíme různé způsoby, jak si dané učivo osvojit.
 • Učíme se ve spirálách. Tedy k učivu se vracíme a prohlubujeme. Pracujeme co nejvíce napříč ročníky. Každý si vezme tolik, kolik zrovna potřebuje a je schopen.
 • Vývoj v rámci širšího časového úseku ale sledujeme. Pomáhá nám odhalit případné speciální potřeby dětí. Pokud pozorujeme odchylky, konzultujeme s rodiči i odborníky a navrhujeme podpůrné a nápravné kroky.

konstruktivní zpětnou vazbu a sebereflexi 

 • Přijímáme děti takové, jaké jsou. Věříme, že nejsou nijak omezeny na tom, čeho mohou v budoucnu dosáhnout a naučit se. Všem pomáháme rozvíjet se tady a teď na základě aktuálních možností, schopností a zájmů.
 • Podporujeme a rozvíjíme u dětí sebereflexi. Nesrovnáváme se s druhými, ale sledujeme svůj vlastní pokrok. Všichni se učíme druhé nehodnotit.
 • Namísto hodnocení využíváme konstruktivní zpětnou vazbu. Za vhodné nástroje považujeme pravidelné tripartity a dětmi vedená portfolia. Často využíváme i komunitní kruhy.
 • Chybu bereme jako běžnou součást vzdělávacího procesu a učíme s ní děti pracovat.
 • Vysvědčení píšeme formou slovního hodnocení.

společnou práci

 • V procesu vzdělávání využíváme i společnou práci. Průvodce tak může představit určité téma či pomůcku, které pak děti mohou dále rozvíjet a využít při individuální činnosti či skupinové práci.
 • Společná práce a práce ve skupinách podporuje rozvoj sociálních kompetencí a schopnost spolupráce a umožňuje vyzkoušet si různé role.

vzájemnou spolupráci a pomoc

 • Pečujeme o vztahy mezi dětmi navzájem. Učíme se respektující a otevřené komunikaci a zvládání konfliktů. Učíme se chápat a respektovat naši různorodost.
 • Dbáme též o vztahy dětí s pedagogy, rodiči i mezi všemi dospělými. Učíme se spolu kultivovaně pobývat.
 • Rodiče vnímáme jako aktivní prvek ve vzdělávání dětí.
 • Podle možností rodiny počítáme se zapojením se do života ve škole. Pořádáme pravidelná společná setkání rodičů a pedagogů k dění v jednotlivých studijních skupinách a podporujeme vzájemnou interakci rodin.
 • Pořádáme celoškolní setkání.

Také věříme, že…

velmi vhodným prostředím pro vzdělávání je rodina

 • Podporujeme rodiny a děti v domácím vzdělávání
 • Vedle organizace a průběžných zkoušek nabízíme také poradenství a máme otevřené dveře do běžné výuky na základě aktuálních potřeb a přání dětí.

Naši koncepci si můžete stáhnout v pdf.

Fotka od klimkinPixabay