Naší snahou je udržet školné na dostupné výši

Základní školné v ZŠ Radostná je stanoveno pro nové žáky na šk. rok 2022/2023 na 4 800,- Kč měsíčně.

Školné se platí 12 měsíců.
Kvartálně nebo měsíčně.

Co za školné získáte

 • snížený počet dětí v ročníku
 • učebny vybavené didaktickými pomůckami
 • častá organizace výuky venku
 • pravidelné výpravy za poznáním (les, výstavy, exkurze)
 • týdenní zpravodaj ke trojročí, vč. fotodokumentace
 • 4x ročně Radostnou slavnost
 • a především rodinnou atmosféru školy

Ještě počítejte s platbou za

 •  obědy a jejich dovoz
 • družinu
 • extra pobytové výlety a akce (typu plavání, lyžařský výcvik apod. -cca ve výši měsíčního školného )
 • třídní fond (kolem 500,- na pololetí)
 • pomůcky (1000,- na šk. rok)

Slevy a stipendia

Poskytujeme sourozenecké slevy v případě prezenčního vzdělávání sourozenců

 • 2. sourozenec ve škole 20% ze školného
 • 3. sourozenec ve škole- sleva 40% ze školného
 • 4. a další souběžný sourozenec ve škole – sleva 100% ze školného

V případě zájmu o sociální stipendium vyplňte žádost. Stipendium udělujeme vždy jen na příslušný šk. rok.Každá žádost je posuzována zvlášť. Slevy se nesčítají.

Jak je ZŠ Radostná financovaná

 • z normativů MŠMT pro soukromé školy a školská zařízení (s ohledem na nižší naplněnost tříd pokrývají platy pedagogů a personálu z max 75 %)
 • ze školného
 • ze specifických nenárokových dotací od MŠMT nebo Středočeského kraje  (vyhlášené výzvy a dotační tituly pro soukromé školy)
 • z darů (vždy účelově využité na nákup Montessori či jiných pomůcek, výtvarné potřeby, hudební nástroje, nadstandardní vybavení tříd aj.)
 • ze soukromých financí společnic

Co přesně je hrazené ze školného

 • Dofinancování mzdových nákladů
 • Nájemné a služby
 • Veškeré provozně operativní náklady školy
 • Didaktické pomůcky, vybavení tříd a nábytek
 • Vzdělávání pedagogů
 • Investiční výdaje