V letošním školním roce se naše škola rozhodla poprvé využít nástroje tvořené společností SCIO pro dotazování v oblasti evaluace výuky a klimatu ve třídách a ve škole. Současně jsme se poprvé rozhodli také pro národní testování žáků 5. a 7. ročníku. 

Vaše případné otázky či podněty rády zodpovíme na chystané schůzce se zakladatelkami školy v květnu.

Národní testování pro. žáky 5. a 7. ročníku

S ohledem na koncepci ZŠ Radostná k národnímu testování, stejně jako tomu je u ověřovacích testů ve výuce, přistupujeme dle principů formativního hodnocení. Nahlížíme na něj jako na konstruktivní zpětnou vazbu pro dané dítě, díky které je možné si ověřit, nakolik došlo k osvojení určitých znalostí, na čem bude potřeba dále pracovat, kterým směrem bude vhodné se vydat, v čem je silné, v čem méně. Národní testování  jako standardizovaná forma testování tak slouží jako objektivizovaná zpětná vazba pro každého z nich. 

Za důležitý přínos testování považujeme možnost v bezpečném prostředí se potkat s plošným testem s časovým omezením. Půjde pro většinu našich dětí o první příležitost, a tedy o novou zkušenost. Považujeme za důležité i tuto kompetenci postupně budovat, neboť její osvojení pro ně bude do budoucna důležité – (nejen) při přijímacím řízení na střední školy.

Aby bylo možné něco natrénovat a aby bylo možné posoudit individuální pokrok, je potřeba opakování. Testování budeme opakovat 1x za dva roky. Děti tak uvidí, kde se nyní nachází v testovaných oblastech a za dva roky budou moci posoudit svůj pokrok. Letošní výsledky mohou být východiskem pro stanovení cílů a postupných kroků pro další období (směrem k 7. a 9. ročníku).  

O testování a důvodech, které nás k němu vedou, budeme s  dětmi předem mluvit a uděláme vše pro to, aby pochopily, že výsledek testu je pro ně samotné,  a že nebude mít žádný vliv na školní závěrečné slovní hodnocení. 

Škola sice obdrží souhrnnou zprávu za školu, ale s ohledem na malý počet žáků v ročnících, tedy na „malý statistický vzorek“, lze očekávat, že v jednotlivých letech bude docházet k výkyvům ve výsledcích a takto souhrnně nepůjde o vypovídající ukazatel. 

Národní testování musí proběhnout v období 1. 4. 2024 – 17. 5. 2024 a jedná se o testy z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů. 

Testování probíhá online a proběhnou ve škole s vyučujícími. Děti budou o konkrétních dnech testování dopředu informovány. Každý obdrží přístup (hashtag) do aplikace SCIODAT, ve které testy proběhnou. Před testováním děti obdrží přesné instrukce

Časová náročnost a počet úloh v národním testování se liší podle ročníku. 

  CJ Mat OSP
5. ročník 40 úloh/ 45 minut 30 úloh / 45 minut 45 úloh/ 45 minut
7. ročník 40 úloh /45 minut 30 úloh / 60 minut 60 úloh/ 60 minut

 

 

Testy v rámci národního testování vycházejí z aktuálních požadavků rámcového vzdělávacího programu pro základní školy (RVP ZV).

Testování 5. ročníku probíhá ke konci školního roku a prověřuje znalost učiva z 1. stupně ZŠ (očekávané výstupy za 1. období). Ukázky otázek viz níže:

  1. ročník – český jazyk
  2. ročník – matematika
  3. ročník – test obecných studijních předpokladů

Konec 7. ročníku je v polovině druhého období, a je proto vhodným bodem ke zhodnocení pokroku za toto období s následným nastavením cílů a směřování k nim pro druhou polovinu druhého stupně. Pro sedmý ročník nejsou v RVP stanoveny očekávané výstupy a učivo si do ročníků rozkládají školy samy. Teprve uvidíme, zda a nakolik nám budou testy vyhovovat. Ukázky otázek viz níže:

  1. ročník – český jazyk
  2. ročník – matematika
  3. ročník – test obecných studijních předpokladů

Tematické dotazníky – klima školy a evaluace výuky

Jedním z klíčových pilířů naší koncepce je princip vzájemného respektujícího přístupu ( tj. otevřené respektující komunikace a péče o vztahy mezi dětmi i dospělými ve třídách i v celé škole), a to společně s využíváním moderních didaktických metod a přístupů aktivního a smysluplného učení. Uvědomujeme si však, že není možné zachytit každou jednotlivou situaci, ať již výukovou nebo sociální,  ani veškerou komunikaci mezi dětmi. Je také velmi těžké vžít se do pocitů a potřeb každého jednotlivého dítěte, ač se o to snažíme. Proto pro nás může být individuální anonymní dotazování velmi cenné a může náš pohled obohatit o další rozměr, a to jak v oblasti realizace výuky (evaluace výuky), tak v oblasti vztahů mezi dětmi (klima).

Jednotlivé dotazníky obsahují cca 30 otázek. Jsou přizpůsobeny věku respondentů (pro 1. stupeň a 2. stupeň ZŠ).

V celém šetření je kladen velký důraz na anonymitu. Škola obdrží pouze souhrnný výstup za danou třídu, resp. celou školu. Informace  pro nás budou jedním ze zdrojů zpětné vazby (tzv. autoevaluace školy).

Evaluace výuky

Tento dotazník se bude týkat všech ročníků školy. Děti ze 2. a 3. trojročí jej budou vyplňovat ve škole, děti z 1. trojročí dostanou možnost dotazník udělat doma s rodiči.  

Výstupem by měl být pohled dětí  na jednotlivé předměty a na výuku v podání konkrétních průvodců. 

Klima třídy

Tento dotazník je zařazen od 3. ročníku. Všichni jej budou vyplňovat ve škole. 

Tematické dotazníky – klima školy a evaluace výuky

Jedním z klíčových pilířů naší koncepce je princip vzájemného respektujícího přístupu ( tj. otevřené respektující komunikace a péče o vztahy mezi dětmi i dospělými ve třídách i v celé škole), a to společně s využíváním moderních didaktických metod a přístupů aktivního a smysluplného učení. Uvědomujeme si však, že není možné zachytit každou jednotlivou situaci, ať již výukovou nebo sociální,  ani veškerou komunikaci mezi dětmi. Je také velmi těžké vžít se do pocitů a potřeb každého jednotlivého dítěte, ač se o to snažíme. Proto pro nás může být individuální anonymní dotazování velmi cenné a může náš pohled obohatit o další rozměr, a to jak v oblasti realizace výuky (evaluace výuky), tak v oblasti vztahů mezi dětmi (klima).

Jednotlivé dotazníky obsahují cca 30 otázek. Jsou přizpůsobeny věku respondentů (pro 1. stupeň a 2. stupeň ZŠ).

V celém šetření je kladen velký důraz na anonymitu. Škola obdrží pouze souhrnný výstup za danou třídu, resp. celou školu. Informace  pro nás budou jedním ze zdrojů zpětné vazby (tzv. autoevaluace školy).

Evaluace výuky

Tento dotazník se bude týkat všech ročníků školy. Děti ze 2. a 3. trojročí jej budou vyplňovat ve škole, děti z 1. trojročí dostanou možnost dotazník udělat doma s rodiči.  

Výstupem by měl být pohled dětí  na jednotlivé předměty a na výuku v podání konkrétních průvodců. 

Klima třídy

Tento dotazník je zařazen od 3. ročníku. Všichni jej budou vyplňovat ve škole. 

Testování od ČŠI – 9. ročník

V letošním školním roce probíhá také na všech školách v České republice testování iniciované Českou školní inspekcí, které je povinné a je určené všem žákům 9. ročníků v prezenční i kombinované formě výuky. Je zaměřené na informatické myšlení a digitální kompetence. 

Testování musí proběhnout v termínu 22. 4 .- 10. 5. 2024. S ohledem na termíny konání jednotných přijímacích zkoušek zařadíme u nás testování až na samý konec dubna či na začátkem května. Dotazníky jsou cca na 90 minut.