Jsme nová soukromá základní škola ve Zdicích u Berouna. Jako jednu z hlavních hodnot máme respektující přístup k dětem a kladení důrazu na jejich samostatnost. Využíváme badatelské prinicpy ve výuce.

Školu jsme založily formou s.r.o.
Společnicemi a jednatelkami školy jsme 3 ženy – Mgr. Jana Vlková, Ing. Helena Lánská a Lenka Kotková, DiS. Aktivně se do vzniku školy zapojila také Mgr. Hana Vašková. U zrodu školy byla také Ing. Renata Pilařová Raulová, Mgr. Alice Jaegerová, a řada rodičů našich žáků, kteří nás při vzniku velmi podpořili.

Klíčové principy ZŠ Radostná byly již od roku 2016 uplatňovány v jednom trojročí soukromé základní školy Naše základní škola, z.ú. (NŠ) v Litni. Následně se ukázalo jako smysluplné založení školy nové.

Činnost školy byla zahájena 1. 9. 2020.
Ve šk. roce 2021/2022 jsme nabídli výuku pro žáky od 1. do 8. ročníku na denním studiu, kombinované studium pro žáky 1.-4. ročníku a individuální vzdělávání žákům od 1. do 9. ročníku.

Nyní jsme plně akreditovaná základní škola s nabídkou vzdělání od 1. do 9. ročníku povinné školní docházky zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT.

Jsme škola, kde se rodiče podílejí na jejím fungování zapojováním se do výuky, účastní na vzdělávacích akcí, ale i brigád pro zlepšení prostředí školy. Pořádáme Radostná setkání pro společné zážitky a setkávání.

Chceme udržet školu přístupnou, průměrné měsíční školné se pohybuje dle aktuálního platného ceníku okolo 5500 Kč měsíčně (včetně sourozeneckých slev).

Lidé ve škole navazují na respektující přístupy k výchově a hledají cesty jak vtáhnout dítě do spoluzodpovědnosti za vzdělávání (individuální vzdělávací plány každého). Navazujeme na alternativní systémy předškolního vzdělávání a část vzdělávání trávíme v přírodním prostředí.