ZÁPIS
PRO ŠK. ROK 2022/2023

pro všech prvňáčky do prezenční nebo kombinované výuky.

ZÁPISY 2022/2023 – rozhodnutí o přijetí

Zapisovány budou děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 (nebo v případě již udělených odkladů i dříve)

Pro školní rok 2022/2023 bude přijato do prvního ročníku 8 žáků do prezenčního vzdělávání a 4 žáci do kombinovaného vzdělávání.

Základní školy mají povinnost zorganizovat zápisy v průběhu dubna. Podmínkou zápisu v ZŠ Radostná je fyzická přítomnost dítěte při zápisu.  Zápis u nás zahrnuje skupinové aktivity dětí – řízené i volné, individuální rozhovory s dětmi, vč. orientačního zjišťování školní připravenosti, rozhovor s rodiči. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu. Prosíme, zajistěte si dost času – počítejte cca 3,5 hodiny, myslete na svačinu  a dostatek tekutin pro vaše dítě i pro vás.

Nutná je rezervace do jednoho z vypsaných termínů*:

 • úterý 12. 4. od 10:00 nebo od 11:00,
 • středa 13. 4 od 10:00 nebo od 11:00,
 • úterý 19. 4. od 12:00 nebo od 13:00

*pokud bude třeba, přidáme další termín

Alespoň 2 dny před zápisem nám doručte  dotazník emailem na adresu sekretariat@zsradostna.cz , nebo jej vyplňte online.

 Zápisový lístek  a kopii rodného listu dítěte je možné do školy doručit v termínu od 1. 4. do termínu zápisu následujícími způsoby:

  1. osobní podání ve škole v den zápisu
  2. do datové schránky školy (63qn6m3),
  3. e-mailem na sekretariat@zsradostna.cz, s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  4. poštou,

Pozn.: O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání  nerozhoduje pořadí, v jakém zápis proběhne, ale posouzení školní zralosti, preferenční kritéria (viz dále) a kapacitní možnosti našeho vzdělávacího zařízení.


Obecné informace k zápisu do prvních tříd

 • Do akreditované školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2022 šest let.
 • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (pro šk. rok 2021/2022), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
 • Každé dítě dostane u zápisu identifikační číslo. Seznam identifikačních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.
 • Pro rodiče budoucích prvňáčků připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dokument s názvem Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, ve kterém jsou zachyceny informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy (dokument je k dispozici ZDE).

K zápisu je třeba si připravit:

 • Rodný list dítěte,
 • občanský průkaz doprovázejícího rodiče (popřípadě zák. zástupce),
 • případně rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno.

Kritéria pro přijetí dětí do ZŠ Radostná

POVINNÁ KRITÉRIA
– povinná dokumentace
– věk dítěte (datum narození dítěte od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 nebo v případě již udělených odkladů i dříve)


DOPLŇKOVÁ KRITÉRIA
sourozenec je již žákem ZŠ Radostná (5 bodů)
sourozenec bude žákem ZŠ Radostná od šk. roku 2022/2023 (1 bod)
míra naplnění předpokladů žáka ve vztahu k ŠVP školy (21 bodů)


Dosažené body se sčítají a určují pořadí dětí. V případě splnění shodných kritérií rozhodne los. Losovat budou členové pedagogické rady za přítomnosti vedení školy.

 Ke školnímu vzdělávání budou přijaty děti do naplnění stanovené kapacity prvního ročníku.

Vyhlášení zápisů ředitelkou školy

ZÁPISY 2022/2023 – Rozhodnutí o přijetí


Informace k odkladu

Žádost o odklad povinné školní docházky je nutné podat do konce měsíce dubna. Většina rodičů tak činí přímo v době konání zápisů do 1. ročníku.

Požádat o odklad školní docházky je právo zákonného zástupce dítěte. Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce

 • podat písemnou Žádost o odklad školní docházky
 • doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a
 • doložit doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Vzhledem k vytíženosti poraden  je vhodné si zajistit včas návštěvu školského poradenského zařízení i odborného lékaře. Jako odborný lékař je nejčastěji využíván pediatr, kterého dítě navštěvuje.

Výběr konkrétního školského poradenského zařízení a lékaře je na rodičích (resp. zákonných zástupcích) dítěte.

Doručením žádosti řediteli školy  je zahájeno správní řízení a beží lhůta na doplnění žádosti o další požadované dokumenty, pokud nebyly součástí žádosti. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy.

 Co je dodatečný odklad povinné školní docházky?

Dodatečný odklad se vyřizuje v případě, že nebyl důvod zabývat se tímto v období zápisu, protože dítě se zdálo být na vstup do první třídy zralé, ale nakonec se ukáže, že po nástupu do první třídy je pro dítě zvládání školních povinností nad jeho síly. V tuto dobu lze vyřídit dodatečný odklad školní docházky a to v termínu od 1. září do 31. prosince nejpozději. Způsob vyřizování je odlišný, tím se ale budeme zaobírat v jiném článku.