ZÁPIS
PRO ŠK. ROK 2024/2025

pro všech prvňáčky do prezenční výuky

Termíny zápisu

 • úterý 9.4.2024 (2 skupiny, dopoledne)
 • pondělí 15. 4. 2024 (1 skupina, od 13:00)
 • úterý 23. 4. 2024 (2 skupiny, dopoledne)

Nahlížení do spisu bude možné před vydáním rozhodnutí a to v úterý 23. 4. od 9:00 do 11:00.

Kritéria zápisu

POVINNÁ KRITÉRIA

– povinná dokumentace (zápisový list, rodný list dítěte),
– věk dítěte ,

RADOSTNÁ KRITÉRIA

– fyzická přítomnost dítěte u zápisu, dotazník o dítěti

– sourozenec je již žákem ZŠ Radostná (1 bod) nebo sourozenec bude žákem ZŠ Radostná od šk. roku 2024/2025 (1 bod) – pokud nastane obojí současně, je udělej jen 1 bod

–  míra naplnění předpokladů žáka ve vztahu k ŠVP školy (3 body)

V případě shodného počtu bodů budou žáci vybíráni losem.

Požadované dokumenty

Nutné dokumenty k zápisu a způsob jejich doručení škole:

–         Nejpozději 2 dny před zápisem nám vyplňte online dotazník o dítěti.

–         Zápisový lístek  a kopii rodného listu dítěte je možné do školy doručit v termínu od 1. 4. do termínu zápisu následujícími způsoby:

o   osobní podání ve škole v den zápisu

o   do datové schránky školy (63qn6m3),

o   e-mailem na sekretariat@zsradostna.cz, s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

o   poštou.

Zákonný zástupce předkládá u zápisu občanský průkaz.
Pokud mělo vaše dítě odklad ve šk. roce 2023/2024, předkládáte také rozhodnutí o odkladu školní docházky.

Organizace zápisu

Vaše dítě a i vy s námi strávíte přibližně 4 hodiny.

 Je to čas, který bude střídavě aktivní a střídavě vyplněný volnou hrou a časem. Součástí zápisového dne jsou následující aktivity

–          rozhovor s dítětem (vlastní zápis) – přibližně 20 minut, který povede výchovná poradkyně spolu se speciální pedagožkou

–         Rozhovor o dítěti se zákonným zástupcem – přibližně 20 minut, který povede ředitelka školy a její zástupkyně. Uvítáme oba rodiče.

–         Vycházka dětí do okolí – přibližně 60 minut, bez rodičů, s budoucí jednou průvodkyní v 1. trojročí a asistentkou pedagoga

volná hra (v mezidobí) – v učebně bude jedna z průvodkyn budoucího 1. trojročí

Pro děti i vás budou připravené nápoje, svačinku či oběd si prosíme vezměte svůj. S sebou budete potřebovat také přezůvky pro sebe a dítě a vhodné oblečení pro dítě na výpravu ven. Detaily vám ještě zašleme asi týden před termínem zápisu.

Zapisovány budou děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 (nebo v případě již udělených odkladů i dříve).


Informace k odkladu

Žádost o odklad povinné školní docházky je nutné podat do konce měsíce dubna. Většina rodičů tak činí přímo v době konání zápisů do 1. ročníku.

Požádat o odklad školní docházky je právo zákonného zástupce dítěte. Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce

 • podat písemnou Žádost o odklad školní docházky
 • doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a
 • doložit doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Vzhledem k vytíženosti poraden  je vhodné si zajistit včas návštěvu školského poradenského zařízení i odborného lékaře. Jako odborný lékař je nejčastěji využíván pediatr, kterého dítě navštěvuje.

Výběr konkrétního školského poradenského zařízení a lékaře je na rodičích (resp. zákonných zástupcích) dítěte.

Doručením žádosti řediteli školy  je zahájeno správní řízení a beží lhůta na doplnění žádosti o další požadované dokumenty, pokud nebyly součástí žádosti. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy.

 Co je dodatečný odklad povinné školní docházky?

Dodatečný odklad se vyřizuje v případě, že nebyl důvod zabývat se tímto v období zápisu, protože dítě se zdálo být na vstup do první třídy zralé, ale nakonec se ukáže, že po nástupu do první třídy je pro dítě zvládání školních povinností nad jeho síly. V tuto dobu lze vyřídit dodatečný odklad školní docházky a to v termínu od 1. září do 31. prosince nejpozději. Způsob vyřizování je odlišný, tím se ale budeme zaobírat v jiném článku.


Přípravná třída v ZŠ Radostné

 • Od šk. roku 2024/2025 chceme otevřít přípravnou třídu. 
 • Bude určena pro předškolní děti nebo děti s odkladem.
 • Cílem naší přípravné třídy je seznámení dítěte s režimem školy.
 • Přijímat budeme 10 žáků

CO JE TŘEBA K PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY?

Zákonný zástupce (ZZ) dítěte se dostaví k zápisu  do přípravné třídy  s následujícími dokumenty:

 • Doporučení pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a
 • doporučení praktického nebo odborného lékaře (např. klinického psychologa), v němž bude uvedeno,
  • že dítě je v posledním roce  před zahájením povinné školní docházky, a jeho sociální a kognitivní vyspělost je vyšší- tedy dítěti by prospěl již režim v přípravné třídě
  • že dítě je školního věku, ale není tělesně nebo duševně vyspělé pro nástup do ZŠ a je doporučeno zařazení dítěte do přípravné třídy (v tomto případě se předkládá také rozhodnutí o odkladu, může být i z jiné školy).