Není nutné vědět kam jdeš, není nutné vědět proč jdeš, jediné, co je nutné vědět, je, že jdeš s radostí. Protože když jdeš s radostí, nemůžeš jít špatně.

— Osho

Detailní informace k zápisu

na školní rok 2021/2022


Termíny zápisu a rezervace času

Pokud se rozhodnete, že Vaše dítě bude dle § 3a odst.  1 – 7 Vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky při zápisu přítomno, rezervujte si ternín ON-LINE setkání

 • středa 14.4.,
 • čtvrtek 15.4.,
 • pondělí 19.4.

K zápisu s vaším dítětem si prosím rezervujte přesný čas.  Pokud bude nutné, přidáme další termín. 

Před zápisem nám doručte kromě žádosti také dotazník, nebo jej vyplňte online.

 Zápisový lístek  a kopii rodného listu dítěte je možné do školy doručit v termínu od 1.4 do 13.4. následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (63qn6m3),
 2. e-mailem na sekretariat@zsradostna.cz, s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
 3. poštou,
 4. osobní podání ve škole (tel.: 725 932 763)

Kritéria pro přijetí dětí do ZŠ Radostná

 • Soulad s hodnotovým nastavením školy,  s pedagogickou koncepcí a organizací výuky. (6 bodů)
 • Sourozenci ve vyšších ročnících ZŠ Radostná nebo pobočky NŠ Zdice. (4 body)
 • Dítě navštěvovalo hodnotově souladnou MŠ, lesní klub nebo dětskou skupinu (2 body)
Dosažené body se sčítají a určují pořadí dětí. Ke školnímu vzdělávání jsou přijaty děti do naplnění stanovené kapacity prvního ročníku.
V případě splnění shodných kritérií rozhodne los. Losovat budou členové školské rady za přítomnosti vedení školy.

Organizace zápisu

 • pro šk. rok 2021/2022 je předběžná kapacita 1. ročníku 8 dětí (denní studium + kombinované + IVP)
 • Pokud se rozhodnete, že Vaše dítě bude dle § 3a odst.  1 – 7 Vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky při zápisu přítomno, rezervujte si termín osobní online  schůzky (v souladu s nařízením MŠMT )
 •  délka schůzky bude přibližně 45 minut
 • zápis má dvě části
  •  neformální rozhovor s rodiči a dítětem
  • u dětí budeme také orientačně posuzovat jejich školní připravenost

Dokumenty potřebné k zápisu:

 • Zápisní list do 1. třídy
 • rodný list dítěte (kopie, nemusí být ověřená)
 • občanský průkaz zákonného zástupce (dodatečně zkontrolujeme)
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

Předběžný zájem o zápis do ZŠ Radostná projevilo více zájemců, než kolik nabízíme míst.  Doporučujeme vám,  abyste zápisní list doručili do více škol, ideálně také do vaší spádové školy. Pro ředitele je důležité dopředu vědět přibližné počty žáků.

Informace k odkladu

Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad školní docházky.

Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce

 • podat písemnou Žádost o odklad školní docházky
 • doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a
 • doložit doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Žádost musí být doručena řediteli školy nejpozději v den zápisu, čímž je zahájeno správní řízení a beží lhůta na doplnění žádosti o další požadované dokumenty, pokud nebyly součástí žádosti.

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy.


Obecné informace k zápisu do prvních tříd

 • Do akreditované školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2020 šest let.
 • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (pro šk. rok 2020/2021), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
 • Každé dítě dostane u zápisu identifikační číslo. Seznam identifikačních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.
 • Pro rodiče budoucích prvňáčků připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dokument s názvem Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, ve kterém jsou zachyceny informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy (dokument je k dispozici ZDE).

Stále přijímáme děti na prezenční i individuální výuku

do všech ročníků 1. stupně

Jak u nás vypadá přestup dětí:

 

 • Začínáme individuálním rozhovorem s rodiči (nejlépe oba) – o motivaci pro přestup, důvodech volby ZŠ Radostná a prodiskutování v detailu, co škola nabízí. Setkání probíhá většinou s třídním průvodcem a metodičkou.
 • Pokud to oběma stranám dává smysl, následuje osobní setkání třídního průvodce a metodičky s žákem. Rozhovor zahrnuje otázky na dosavadní vzdělávání, ale také na kamarády a povinnosti doma. Pokud to je možné, žák s námi stráví alespoň jeden den ve škole a účastní se programu dle svých možností.
 • Pokud je to opět pro obě strany v pořádku, pokračuje  druhé setkání s rodiči, doujasnění otevřených bodů a otázek- schůzka většinou probíhá s ředitelkou školy a další jednatelkou.
 • Oznamujeme finální rozhodnutí, v případě dohody o přestupu až v této fázi rodiče vyplňují žádost o přestup.

Máte zájem o přestup nebo zápis vašeho dítěte k nám od šk. roku 2021/2022?

Máte zájem o přestup ještě v letošním školním roce?