DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ – individuální vzdělávání podle § 41 školského zákona

MÁME PLNO i na šk. rok 2023/2024.
Zájemcům z pořadníku se brzy ozveme.

Co nabízíme domškolákům:

 • 5 dnů doma= dítě se vzdělává pod vaším dohledem
 • v listopadu a dubnu trojschůzka/konzultace – setkání rodič- žák- průvodce
  • vaše dcera/syn mě provede svým portfoliem resp. učebnicemi, pracovními listy;
  • vyptám se, čemu se věnoval/-la, co ho/ji bavilo, zaujalo a co naopak;
  • budeme si povídat o plánech do dalšího čtvrtletí, na co se těší, čemu se chce věnovat
  • dostanete také prostor vy jako rodiče, abyste mohli komentovat domácí výuku a případně co potřebujete apod. resp. na co se společně chystáte
  • učení probíhá čistě dle vašich potřeb,  “asynchronně” se školou, ale v souladu se ŠVP školy
  • v případě zájmu vám zapůjčíme učebnice
 • 1x za pololetí “přezkoušení” nad portfoliem
  • kontrolujeme, že dítě plní vazné výstupy dle ŠVP (především 5. ročník a 9. roční)
  • že se dítětě vyvíjí a doma pracuje
  • procházíme portfolia
  • bavíme se o vámi navrženém slovním hodnocení na vysvědčení

Školné  je podle ceníku od 800 do 900 Kč měsíčně

VERONIKA PERGLEROVÁ

garantka individuálního vzdělávání v ZŠ Radostná
veronika.perglerova@zsradostna.cz

Veronika Perglerová

Připravili jsme pro vás novou stránku- Podpora pro domškoláky

Co vás nejčastěji zajímá:

Pro všechny děti z 1. až 9. ročníku.

Momentálně máme plnou kapacitu a děti na IV nepřijímáme.

Ano, součástí žádosti o přestup a povolené individuálního vzdělávání je také

 • vyjádření PPP k domácímu vzdělávání,
 • doložení vzdělání garanta resp. rodiče
  • minimálně SŠ s maturitou pro 1. stupeň
  • VŠ pro 2. stupeň (na oboru nezáleží)
 • seznam učebnici, pokud budete používat materiály bez doložky MŠMT

Základním cílem při “přezkoušení” je ověřit, že:

 • žák v příslušném období byl vzděláván;
 • rozvíjí svoje dovednosti a vědomosti;
 • pokračuje ve vzdělávání v souladu s naším ŠVP
 • rodičem navrhované hodnocení je v souladu se skutečností.

Podkladem pro hodnocení je portfolio žáka a rozhovor, vč. otázek k učivu.

Individuální vzdělávání nabízíme za 800 – 900 Kč měsíčně dle aktuálního platného ceníku. Zahrnuje administraci programu,  trojschůzky a pravidelné přezkoušení v pololetí a na konci školního roku. Učebnice ve škole používáme jen vyjímečně a jen na předměty trivia resp. v JAZYKu na český jazyk a z MAGI na matematiku. Tj. pouze v nutných případech vám učebnice na čj a mat půjčíme ze školy. Spíše si zajistěte zdroje, které vám a vašemu dítěti budou vyhovovat. K dokoupení nabízíme licenci umimeto.org.

Přechod do denního studia obecně možný je, ale není garantovaný. Je zde několik ale….

 • Vždy se snažíme o posouzení celkového kolektivu třídy. Mixujeme děti nejen věkově, ale také podle nadání a speciálních vzdělávacích potřeb. Děti do denního vzdělávání vybíráme velmi pečlivě a tak, aby změna v kolektivu měla co nejmenší dopad na děti ve třídě.
 • Máme nastavený počet dětí ve třídách na 18 a to je náš strop s ohledem na styl výuky (kapacita třídy podle hygienických standardů je cca 30 dětí). Podmínkou pro přijetí na denní studium je “volná” židle v učebně.
 • Celkově je pro nás důležité také souznění rodiny se školou  – nastavení rodiny a výchovy musí být směrem ke společným hodnotám.
 • Ve smlouvě bude uvedená klauzule, že souhlasíte s přechodem na denní studium za zvýšenou sazbu školného dle platného ceníku. Ředitel školy může rozhodnout o snížení této částky. Školné je pokryté na případné vícenáklady s otevřením další třídy.
 • nejprve mě kontaktujete a domlouváme detaily
 • následuje přestup dítěte z jeho současné školy k nám (vyplníte žádost o přestup do ZŠ Radostná)
  • Máte budoucího prvňáčka? Je nutné projít zápisem v jiné škole a následně řešíme přestup dítěte.
 • vše ostatní vyřídíme se současnou školou my…
 • podáváte současně žádost o individuální vzdělávání
  • přílohou je vyjádření z poradny( PPP) k domácímu vzdělávání
  • doložení vzdělání zákonného zástupce resp. garanta
   • SŠ s maturitou pro dítě na 1. stupni a
   • VŠ vzdělání pro dítě na 2. stupni
  • předkládáte případně přehled materiálů, pokud chcete používat učebnice bez doložky MŠMT