Srdečně zveme všechny zájemce na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 24.11.2022

Jak vypadá slovní hodnocení a převod na známky u nás v Radostné 

V Radostné vycházíme jako akreditovaná škola z RVP pro základní školy a všímáme si tak s ním v souladu všech kompetencí žáka, nikoliv jen osamocených znalostí. Kombinujeme slovní sumativní hodnocení na vysvědčení a průběžné formativní hodnocení. K oběma vyšla již řada článků, pár odkazů najdete na konci článku. 

Průběžné formativní hodnocení

Jedná se o komplexní nástroj, díky němuž se obě strany – učitel i žák – lépe orientují v tom, kde se na cestě vzdělávání ten který zúčastněný žák nachází. Neodmyslitelnou součástí je proto vzájemná komunikace a zpětná vazba. Nehodnotí se tak pouze výsledek učení, ale též jeho proces, a to s cílem zjistit, kam se dál vydat – tedy ve chvíli, kdy se žák ještě učí a má prostor a čas ke zlepšování. Formativní hodnocení by tudíž mělo pomáhat formovat žákovo učení. Jasně mu ukázat, co mu jde a kde má ještě prostor na rozvoj. Je tedy užitečné v tom smyslu, že žák ví, kde se právě nachází, a také se dozví to, co má dělat, aby se posunul dále a následně dosáhl stanoveného cíle.

Důležitým úkolem v práci učitele proto je, aby žáci znali a přijali cíl hodiny, tématu či případně své individuální cíle, aby o nich přemýšleli a rozuměli jim. Dále učitel žáky vede k efektivnímu ověřování výsledků práce, tedy k tomu, aby rozeznali kvalitu, aby poznali, zda dosáhli či nedosáhli cíle, resp. požadovaného výstupu. Struktura vyučovací hodiny musí být nastavena tak, aby učitel měl během hodiny představu o tom, kde se které dítě v procesu osvojování znalostí a dovedností nachází, nedílnou součástí je proto reflexe výuky (např. kartičky, semafor atp.). Hodina má též obsahovat příležitost pro vzájemné hodnocení mezi žáky (vrstevnické učení) a konečně prostor pro vlastní sebehodnocení žáka.

Věříme, že formativní hodnocení během procesu učení je pro hodnocení žáků tou správnou cestou, a proto jsme se jí se žáky vydali.

Během výuky dáváme žákům zpětnou vazbu, popisujeme, jak vnímáme jejich pracovní postup i výstup,  co se z našeho pohledu daří, na co je ještě nutné se zaměřit. Hojně využíváme také sebehodnocení žáků a vrstevnické učení a hodnocení a k tomu určené nejrůznější reflektivní nástroje jako semafor, teploměr, různé škály a mnoho dalších metod volených tak, aby co nejlépe pomohly oběma stranám zmapovat pokrok. Důležitým předpokladem je, že jde o nástroje sebehodnotící (ve vztahu jedince či skupiny k sobě), nejsou “známkou” učitele žákovi. 

V hodnocení pak sledujeme celistvě, jak žák ve škole prospívá. Klíčových je pro nás z hlediska  výukových cílů  5 oblastí: Obsah obrázku text, podepsat, výprodej

Popis byl vytvořen automaticky

  • Spolupráce a zapojení ve skupině
  • dodržení zadání a kvalita výstupu,
  • aktivita v hodině,
  • míra osvojení učiva,
  • míra pokroku a 
  • chování, které má speciální prostor.

Je třeba si uvědomit, že klasická známka ve škole často popisuje pouze to, jak žák zvládl dané učivo, a to ještě velmi omezeně a subjektivně, ale jen málokdy postihuje další 4 výše uvedené oblasti. Tedy žák ani rodič nemají dostatečné informace o pokroku žáka, jde spíše o iluzi informovanosti a zdánlivost objektivity, která je však v našich končinách natolik běžná a vžitá, že se jí neprávem stále dostává tolik pozornosti. A to se týká i známek na vysvědčení. 

Sumativní hodnocení na vysvědčení

Na vysvědčení píšeme slovní hodnocení. Věřte nám, že to je spousta práce, která ale stojí za to. Každý žák dostává formou dopisu minimálně v rozsahu A4 popis, jak jsme jeho fungování ve škole viděli v uplynulém pololetí, a to vždy individualizovaně pro každého žáka. Žákům zdůrazňujeme, že v tomto případě je to náš pohled, ke kterému máme konkrétní vstupy, a že jejich pohled nemusí být s naším přesně totožný.

Učební plán v našem ŠVP integruje vzdělávací obory do 4, resp. 5 předmětů.  Ve slovním hodnocení na vysvědčení pak souhrnně (tedy sumativně) popisujeme zásadní projevy v chování, změny v přístupu k učení, charakteristické projevy v daném předmětu, obvyklou aktivitu v hodině, zvládnutí klíčového učiva a směřování k či dosažení požadovaných výstupů na konci 5. a 9. ročníku. Pomáháme si někdy slovy „samostatně zvládáš“, „bezpečně ovládáš“, „s mírnou dopomocí“, „s podporou asistenta nebo pedagoga zvládneš“, nicméně každý máme trochu jiný slovník, kterým vyjádříme, jak žáka hodnotíme. 

A jak vypadá u nás převod na známky?

Obecně bereme převod na známky jako nutné zlo pro přihlášky na střední školu nebo pro případ, že žák přestupuje na školu s klasifikací a ředitel dané školy si převod na známky vyžádá. Tedy obvykle se převod týká hodnocení za 1. pololetí v 8. ročníku, závěrečné hodnocení v 8. ročníku a někdy i 1. pololetí 9. ročníku. 

 Vycházíme vždy ze slovního hodnocení žáka, které je v souladu s RVP právoplatným a plnohodnotným hodnocením na vysvědčení, a  při jehož sestavování máme před očima žáka a naše proběhlá pozorování, nikoli nějaká kritéria pro známku. Slovní hodnocení si přečtou 2 nezávislé osoby a navrhnou za každý náš předmět známku. Pokud se neshodnou  nebo je známka mezi dvěma stupni, diskutují a snaží se dojít ke shodě. Převod na známky u každého žáka posuzujeme individuálně nikoliv ve vztahu k ostatním, tedy např. známka 2 u jednoho žáka může souviset s nevyužíváním osobního potenciálu, kdy žák i přes výzvy pedagoga dělá jen nutné minimum, je pod svými možnostmi a o učení obvykle nejeví zájem, kdežto u jiného žáka může znamenat známka 2  jeho silný individualismus, neochotu spolupracovat ve skupině a hledat cestu, jak svými výstupy podpořit skupinu. 

Známka pak je jedna, a tedy stejná, pro všechny na přihlášce uvedené předměty (vzdělávací obory), které jsou integrované v daném předmětu dle našeho ŠVP. Pokud by byl takový způsob převodu pro žáka zásadně nevýhodný, řešil by se takový převod následně individuálně.

Příklad: náš předmět JAZYKY integruje český jazyk a literaturu, anglický jazyk a druhý cizí jazyk a žák by byl převodem hodnocen celkovou známkou 2, pak má na přihlášce tuto známku u všech těchto oborů.

Věříme, že tento přístup k hodnocení žáků je otevřený, transparentní a dává žákům jasný popis, ve které oblasti je vnímáme jako silné a ve které vidíme prostor na zlepšení. Současně je vedeme k tomu, aby si sami všímali svých silných stránek i rozvojového potenciálu. 

Naším cílem není a nikdy nebude žáky známkovat, naším cílem je pomoci jim odhalit a rozvíjet jejich vlastní individuální potenciál a pomoci jim, aby byli vybaveni potřebnými kompetencemi pro jejich další směřování, a tedy (ale samozřejmě nejen) měli co největší šance uspět u přijímacích řízení a býti úspěšnými i v navazujícím vzdělávání.

Více k formativnímu hodnocení: 

Zapojemejevšechny – formativní hodnocení

https://www.edukacnilaborator.cz/formativnihodnoceni

Web (především) pro učitele k formativnímu hodnocení

Tip ke slovnímu hodnocení na vysvědčení:

https://eduzin.cz/wp/2020/06/26/taky-dneska-lustite-vysvedceni-bez-znamek-zapeklitostech-slovniho-hodnoceni/

Vážení rodiče,

V posledním týdnu jsme vícekrát řešili posílání dítěte ze školy domů pro projevy onemocnění, prosím předcházejte těmto situacím.
Nyní od víkendu máme ve škole již 3 potvrzené případy COVIDu mezi personálem, tedy “jen rýma” nemusí být je rýma.

Chceme poskytovat kvalitní výuku pro naše žáky, nicméně v případě šíření infekce mezi sborem můžeme dojít do kritické situace. V době, kdy neplatí pandemická pohotovost však nemám v ruce účinný nástroj pro vypořádání se s ní – nemohu např. vyhlásit distanční výuku a mám k dispozici jen 5 dní ředitelského volna za rok. Jedinou účinnou a stále platnou strategií je tak vzájemný respekt a ohleduplnost. Pokud tedy má vaše dítě příznaky nějaké, byť začínající, nemoci či nachlazení (bolest hlavy, rýma, kašel, únava,…), prosím nechte ho do odeznění příznaků doma. Významně tím pomůžete omezit šíření infekce v kolektivu a riziko vzniku organizačních nesnází zajištění výuky. Kontaktujte třídní, domluvte se na práci na doma apod. Věřím, že když se budeme chovat takto zodpovědně, podaří se nám podzimní období lépe zvládnout.

Ve škole se již topí, ale i tak jsou a budou teploty ve třídách nižší. Snažíme se i nadále pravidelně větrat a zajistit výuku v přiměřené míře také venku. Je třeba s tím počítat a volit adekvátní oblečení.

Děkuji,

Jana

Začínáte se ptát na zápis nebo přestup dětí od šk. rok 2023/2024.

Váš zájem nás velmi těší. Do prvního ročníku přijímáme 12 řžáků, doplňovat budeme věříme i kombinovanou třídu a počítáme se 4 prvňáčky.

Doplňovat chceme také současné ročníky, max do 15-18 žáků ve třídách/ stuádijních skupinách.
Abychom měli přehled o zájemcích, spouštíme registrační formulář.…díky vašim kontaktům se tak včas dozvíte o chystaném dni otevřených dveří, kritéria u zápisu nebo třeba termín setkání se zakladatelkami školy.

Současně nám projevení vaší podpory a zájmu pomůže při žádosti o navýšení maximální kapcity školy. Chceme od dalšího šk. roku 2023/2024 otevřít u každého trojročí 2 paralelní třídy, k tomu jednu kombi pro 1. stupeň, jednu kombi pro 2. stupeň a potřebujeme nějaká místa také pro děti na ndividuálním vzdělávání (domškoláky), jejichž podpora nám nadále přijde důležitá. Tedy ze současných 120 dětí v rejstříku se chceme dostat na 160 žáků. Držte palce :)

Odkaz na formulář pro nezávazné projevení zájmu

Adaptační pobyty a akce začínají již 6.9. 2022
1. trojročí a kombi třída mají adapťák při škole, 2. a 3. trojročí vyrážejí na pobyt u Křivoklátu. Zjistěte detaily…

Rozvrhy pro jednotlivá trojročí ve šk. roce 2022/2023

Informace k poslednímu týdnu, předání vysvědčení a začátku dalšího šk. roku

1. stupeň si užije od 12. do 16. 6. plavání v Harmanicích na Vysočině.
Jako pedagogický doprovod a dohled jede Helča, Janča, Katka a Miluška.


Více informací najdete na speciální stránce k Plavání 2022 v záhlaví webovek.
Tam také po akci umístním dočasně fotogalerii.

Od šk. roku 2022/2023 přijímáme 8 dětí do prezenčního vzdělávání a 4 děti do kombinovaného programu. Rozhodnutí o přijetí bylo právě zveřejněno.

Od šk. roku 2022/2023 zvyšujeme školné u stávajících žáků. Zvyšování je v souladu se smlouvou o vzdělávání a reflektuje zvyšující se inflaci.